มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท(มยช.) Foundation For Rural Youth (FRY)
เอกสารเผยแพร่ มูลนิธิ
การเชื่อมโยงการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานระหว่าง
ไทยและกัมพูชา
ในกลุ่มเด็กนักเรียนกัมพูชาที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนไทย
report Cross-Border Basic Education for the Cambodian Students Studying in the Thai-Cambodian Border Schools report Cross-Border Basic Education for the Cambodian Students Studying in the Thai-Cambodian Border Schools

สถานการณ์ด้านการศึกษาสำหรับเด็กข้ามชาติ ในประเทศไทย

การพัฒนาแนวทางและรูปแบบการจัดการศึกษา
ที่เหมาะสม สำหรับประชากรข้ามชาติ

 

แนวทางและรูปแบบการจัดการศึกษาที่เหมาะสม
สำหรับประชากรข้ามชาติ (สถานการณ์การศึกษา)

สถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาวะ
โรงเรียนในโรงงาน

ถอดบทเรียนและสังเคราะห์องค์ความรู้ ภายใต้โครงการขับเคลื่อนนโยบายระดับจังหวัดสู่การปฏิบัติ เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะเด็กข้ามชาติในระบบการศึกษา

รายงานถอดบทเรียนสังเคราะห์องค์ความรู้ เรื่อง การพัฒนากลไกความร่วมมือที่เชื่อมโยงการศึกษาและสุขภาพ

 
ธรรมชาติเป็นความแท้จริง คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สำหรับกลุ่มประชากรข้ามชาติ ผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิบนพื้นที่ชายแดนไทย-ลาว  
     
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
   

คู่มือและแนวปฏิบัติสำหรับการจัดการศึกษาแก่บุคคล
ที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย

 

 
Foundation for Rural Youth (FRY)
59/118-120 Soi Ekkachai 89/4, Ekkachai Rd.,
Bang Bon, Bangkok 10150
Tel. (662) 416 8073-4 Fax (662) 894 2819
Website: www.fryefa.org

มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท(มยช.บางบอน)
เลขที่ 59/118-120 หมู่ 6 ซอยเอกชัย 89/4
ถนน เอกชัย แขวง/เขต บางบอน กรุงเทพ 10150
โทรศัพท์ 0-2416-8073-4 โทรสาร 0-2894-2819
www.facebook.com/FRY.1985

สำนักงานร้อยเอ็ด (มยช.ร้อยเอ็ด)
เลขที่ 143 หมู่ 5 บ้านคุยผง ตำบลเหล่าหลวง
อำเภอเกษตรวิสัย  จังหวัดร้อยเอ็ด  45150
โทรศัพท์ / โทรสาร (043) 547782-3
( ตู้ ปณ.15  อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 45150 )