มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท(มยช.) Foundation For Rural Youth (FRY)
มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด หรือ มยช.ร้อยเอ็ด

มยช.ร้อยเอ็ด  มุ่งเน้นการส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยผสมผสานการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  เทคโนโลยีที่เหมาะสม  ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของหน่วยงานในท้องถิ่น ได้แก่  องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  โรงเรียน  วัด และ โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของ เด็ก เยาวชน คนในชุมชน ในนามของ “เครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด” เพื่อก่อให้เกิดการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนด้วยทัศนคติเชิงบวก โดยได้มีการดำเนินงานด้วยแนวคิดชุมชนต้นแบบการจัดการป่าชุมชนอย่างมีส่วนร่วม ตามโครงการดังนี้

  1. โครงการฟื้นฟูป่าชุมชนเพื่อแผ่นดินทุ่งกุลาร้องไห้   สนับสนุนโดย  แผนสนับสนุนโครงการขนาดเล็กของชุมชนขนาดเล็ก  กองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (GEF/SGP)   ระยะเวลา 2 ปี  (พ.ศ.2548 – 2550)
  2. โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบฟื้นฟูป่าทุ่งกุลาร้องไห้  สนับสนุนโดย  แผนสนับสนุนโครงการขนาดเล็กของชุมชนขนาดเล็ก  กองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (GEF/SGP)   ระยะเวลา 2 ปี  (พ.ศ.2551 - 2552 )
  3. โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบฟื้นฟูป่าดงหนองเอียด   สนับสนุนโดย    กองทุนสิ่งแวดล้อม  สำนักนโยบายและแผนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   ระยะเวลา 2 ปี  (วันที่ 1 พฤศจิกายน 2551 – 31 ตุลาคม 2553)
  4. โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าชุมชนในระดับเครือข่ายจังหวัดร้อยเอ็ด   สนับสนุนโดย   รัฐบาลญี่ปุ่น 
    ระยะเวลา  1  ปี   (วันที่ 26 มีนาคม 2555 – วันที่ 30 มิถุนายน 2555)
  5. โครงการส่งเสริมศักยภาพป่าแห่งการเรียนรู้เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีส่วนร่วม
    สนับสนุนโดย    กองทุนสิ่งแวดล้อม  สำนักนโยบายและแผนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   ระยะเวลา 2 ปี  (วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึง 31 มีนาคม 2562)

รายละเอียด >>>

 

 

Foundation for Rural Youth (FRY)
59/118-120 Soi Ekkachai 89/4, Ekkachai Rd.,
Bang Bon, Bangkok 10150
Tel. (662) 416 8073-4 Fax (662) 894 2819
Website: www.fryefa.org

มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท(มยช.กรุงเทพ)
เลขที่ 59/118-120 หมู่ 6 ซอยเอกชัย 89/4
ถนน เอกชัย แขวง/เขต บางบอน กรุงเทพ 10150
โทรศัพท์ 0-2416-8073-4 โทรสาร 0-2894-2819
www.facebook.com/FRY.1985

สำนักงานร้อยเอ็ด (มยช.ร้อยเอ็ด)
เลขที่ 143 หมู่ 5 บ้านคุยผง ตำบลเหล่าหลวง
อำเภอเกษตรวิสัย  จังหวัดร้อยเอ็ด  45150
โทรศัพท์ / โทรสาร (043) 547782-3
( ตู้ ปณ.15  อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 45150 )