มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท(มยช.) Foundation For Rural Youth (FRY)

บทความ l วีดีโอคลิบข่าว

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคมที่ผ่านมา องค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท (มยช.-FRY) ร่วมกับ เครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติ (MWG) จัดประชุมแลกเปลี่ยนสถานการณ์ นโยบาย และการดำเนินงานด้านการศึกษาสำหรับเด็กข้ามชาติ ในประเทศไทย เพื่อประมวลภาพรวมองค์กรสมาชิกเครือข่ายที่ทำงานด้านการศึกษาของเด็กข้ามชาติ ภาพรวมสถานการณ์ระดับพื้นที่และนโยบายที่เกี่ยวข้อง และกำหนดแผนการทำงานร่วมกันทั้งงานนโยบายและการหนุนเสริมการทำงานระหว่างกันในระดับพื้นที่ โดยมีเพื่อนๆ องค์การระหว่างประเทศ และองค์กรพัฒนาเอกชน เข้าร่วมประชุมจาก 17 องค์กร....ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรวบรวมข้อมูลที่สำคัญและหารือแผนการทำงานร่วมกันในครั้งนี้ค่ะ และคาดหวังว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการทำงานเพื่อการศึกษาของเด็กข้ามชาติร่วมกันไม่มากก็น้อย

Foundation for Rural Youth (FRY)
59/118-120 Soi Ekkachai 89/4, Ekkachai Rd.,
Bang Bon, Bangkok 10150
Tel. (662) 416 8073-4 Fax (662) 894 2819
Website: www.fryefa.org

มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท(มยช.กรุงเทพ)
เลขที่ 59/118-120 หมู่ 6 ซอยเอกชัย 89/4
ถนน เอกชัย แขวง/เขต บางบอน กรุงเทพ 10150
โทรศัพท์ 0-2416-8073-4 โทรสาร 0-2894-2819
www.facebook.com/FRY.1985

สำนักงานร้อยเอ็ด (มยช.ร้อยเอ็ด)
เลขที่ 143 หมู่ 5 บ้านคุยผง ตำบลเหล่าหลวง
อำเภอเกษตรวิสัย  จังหวัดร้อยเอ็ด  45150
โทรศัพท์ / โทรสาร (043) 547782-3
( ตู้ ปณ.15  อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 45150 )