มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท(มยช.) Foundation For Rural Youth (FRY)

บทความ l วีดีโอคลิบข่าว

เริ่มต้นการเรียนรู้อีกครั้งแล้วละนะสำหรับ ศูนย์การเรียน มยช. ภาคเรียนที่ 2/62
ศูนย์การเรียน มยช. จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเด็กและเยาวชนทั้งคนไทยและแรงงานข้ามชาติ ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทย เพื่อ

  • เด็กและเยาวชนสามารถอ่านออกเขียนได้ภาษาไทยเบื้องต้น เพื่อประโยชน์ในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน การสื่อสารในทำงาน และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
  • การเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)
  • ส่งเสริมเด็กและเยาวชนให้ได้รับโอกาสทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย การพัฒนาคุณภาพชีวิต
  • ขอขอบคุณ กศน.เขตบางบอน ที่สนับสนุนและให้ความร่วมมือสำหรับโอกาสทางการศึกษาของเด็กและเยาวชนมาด้วยดีตลอดมา
    "คนทุกคนมีศักยภาพในการพัฒนาตนเองให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์หากได้รับโอกาสที่เหมาะสม การศึกษาจึงเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่จะนำมาช่วยพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์"
Foundation for Rural Youth (FRY)
59/118-120 Soi Ekkachai 89/4, Ekkachai Rd.,
Bang Bon, Bangkok 10150
Tel. (662) 416 8073-4 Fax (662) 894 2819
Website: www.fryefa.org

มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท(มยช.กรุงเทพ)
เลขที่ 59/118-120 หมู่ 6 ซอยเอกชัย 89/4
ถนน เอกชัย แขวง/เขต บางบอน กรุงเทพ 10150
โทรศัพท์ 0-2416-8073-4 โทรสาร 0-2894-2819
www.facebook.com/FRY.1985

สำนักงานร้อยเอ็ด (มยช.ร้อยเอ็ด)
เลขที่ 143 หมู่ 5 บ้านคุยผง ตำบลเหล่าหลวง
อำเภอเกษตรวิสัย  จังหวัดร้อยเอ็ด  45150
โทรศัพท์ / โทรสาร (043) 547782-3
( ตู้ ปณ.15  อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 45150 )