มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท
มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท หรือ มยช. เป็นองค์กรพัฒนาเอกชที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนชนบทที่ด้อยโอกาสในสังคม

มยช. ได้ก่อตั้งอย่างไม่เป็นทางการ เมื่อปี พ.ศ.2528 และได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเป็นมูลนิธิจากสภาวัฒนธรรมแห่งชาติ เมื่อปีพ.ศ.2532 ต่อมากรุงเทพมหานครได้จดทะเบียนให้เป็นนิติบุคคลในปีพ.ศ 2533 และกระทรวงการคลังประกาศให้มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบทเป็นองค์กรสาธารณะกุศล ลำดับที่ 247 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2537


เครื่องหมายมูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท มีลักษณะเป็นภาพวาดโครงร่างคล้ายจริงของมารดา และบุตรชาวชนบทอยู่ภายในกรอบวงกลมที่มีเส้นรอบวงสามในสี่ส่วน โดยบุตรคนโตยืนอยู่ข้างมารดาทางซ้ายของภาพและคนเล็กขี่คอบุตรคนโต ทั้งสามหันหลังให้กับฉากหลังที่เป็นภาพภูมิประเทศชนบทซึ่งมีเส้นพาดกลางกรอบ ประกอบด้วยบ้านจำนวนสองหลัง ต้นไม้หนึ่งต้นอยู่ส่วนบนทางด้านขวาของเส้นพาดกลางนั้น ทางส่วนล่างด้านขวาของกรอบภาพซึ่งเปิดเส้นรอบวงไว้ประกอบด้วยตัวอักษรสี่บรรทัด
บรรทัดที่ 1 เขียนคำว่า มูลนิธิ
บรรทัดที่ 2 เขียนคำว่า เพื่อเยาวชน
บรรทัดที่ 3 เขียนว่า ชนบท
และบรรทัดที่ 4 เขียนคำย่อของมูลนิธิในวงเล็บ ว่า (มยช.)

และนอกกรอบขนานกับเส้นรอบวงเริ่มจากด้านซ้ายจรดส่วนล่างของหรอบเขียนคำขวัญของมูลนิธิว่า เพื่อเด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสในสังคม

 


เครื่องหมายมูลนิธินี้สื่อความหมายถึงความตั้งใจของมูลนิธิที่มุ่งทำงานผ่านกระบวนการและวิธีการทำงานต่างๆ ของมูลนิธิเพื่อการช่วยเหลือและส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนส่วนที่ด้อยโอกาสในสังคมทั้งที่อยู่ในชนบท และที่จำเป็นต้องอพยพแรงงาน


คณะกรรมการมูลนิธ

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่ง

อาชีพ

นายบุญศรี  กอบบุญ

ประธานมูลนิธิ

ข้าราชการบำนาญ อดีตผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษากฎหมายธนาคารธนาชาติ

ภราดาทินรัตร์ คมกฤส

รองประธาน

อาจารย์สอนในมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และมูลนิธิเซ็นต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

รศ.ดร.ทองอินทร์ วงศ์โสธร

กรรมการ

อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และอดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

บาทหลวงศิริชัย เล้ากอบกุล

กรรมการ

อาจารย์พิเศษ วิทยาลัยแสงธรรม

นายกุลธร เลิศสุริยะกุล

กรรมการ

ผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาหลักสูตร สำนักส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ

นายถวิล หล้าพิศาล

กรรมการ

นักธุรกิจด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

นายสมบัติ ถาวร

กรรมการและเลขานุการ

นักพัฒนา

ดร.ปรีชา เดชาเลิศ

กรรมการและเหรัญญิก

นักพัฒนาและนักวิชาการอิสระ

 

 

Foundation for Rural Youth (FRY)
59/118-120 Soi Ekkachai 89/4, Ekkachai Rd.,
Bang Bon, Bangkok 10150
Tel. (662) 416 8073-4 Fax (662) 894 2819
Website: www.fryefa.org

มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท(มยช.บางบอน)
เลขที่ 59/118-120 หมู่ 6 ซอยเอกชัย 89/4
ถนน เอกชัย แขวง/เขต บางบอน กรุงเทพ 10150
โทรศัพท์ 0-2416-8073-4 โทรสาร 0-2894-2819
www.facebook.com/FRY.1985

สำนักงานร้อยเอ็ด (มยช.ร้อยเอ็ด)
เลขที่ 143 หมู่ 5 บ้านคุยผง ตำบลเหล่าหลวง
อำเภอเกษตรวิสัย  จังหวัดร้อยเอ็ด  45150
โทรศัพท์ / โทรสาร (043) 547782-3
( ตู้ ปณ.15  อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 45150 )