มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท
 
ความเป็นมา
วันที่  15 กรกฎาคม 2528 ดำเนินการ โครงการเพื่อเยาวชนพลัดถิ่น
วันที่  15 กรกฎาคม 2531 จัดตั้งเป็นองค์กรชื่อ "ศูนย์เยาวชนพลัดถิ่น"
วันที่  17  ตุลาคม  2532

ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ

  ให้มีสถานะเป็นมูลนิธิในนามมูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท (มยช.)
วันที่ 20 มิถุนายน  2533 จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลกับกรุงเทพมหานคร
วันที่  19  เมษายน  2537 กระทรวงการคลังประกาศให้ มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท (มยช.)
  มีฐานะเป็นองค์กรเอกชนสาธารณะกุศล ลำดับที่ 247
วันที่ 1 พฤศจิกายน  2538 กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
  ได้รับจดทะเบียนให้เป็นองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครอง สิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
วันที่ 16 พฤศจิกายน  2549 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติประกาศให้เป็นองค์การ
เอกชนด้านสิทธิมนุษยชน
Foundation for Rural Youth (FRY)
59/118-120 Soi Ekkachai 89/4, Ekkachai Rd.,
Bang Bon, Bangkok 10150
Tel. (662) 416 8073-4 Fax (662) 894 2819
Website: www.fryefa.org

มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท(มยช.กรุงเทพ)
เลขที่ 59/118-120 หมู่ 6 ซอยเอกชัย 89/4
ถนน เอกชัย แขวง/เขต บางบอน กรุงเทพ 10150
โทรศัพท์ 0-2416-8073-4 โทรสาร 0-2894-2819
www.facebook.com/FRY.1985

สำนักงานร้อยเอ็ด (มยช.ร้อยเอ็ด)
เลขที่ 143 หมู่ 5 บ้านคุยผง ตำบลเหล่าหลวง
อำเภอเกษตรวิสัย  จังหวัดร้อยเอ็ด  45150
โทรศัพท์ / โทรสาร (043) 547782-3
( ตู้ ปณ.15  อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 45150 )