มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท(มยช.) Foundation For Rural Youth (FRY)
มยช.กรุงเทพฯ I มยช.ร้อยเอ็ด

 

มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท สำนักงานบางบอน กรุงเทพมหานคร หรือ มยช.กรุงเทพฯ

มยช.กรุงเทพฯ มุ่งมั่นทำงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนชนบทที่ย้ายถิ่นแล้วในประเทศไทย และเด็ก เยาวชน และแรงงานย้ายถิ่นจากประเทศเพื่อนบ้าน โดยผ่านระบบการศึกษา การจัดการเรียนรู้ ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เพราะภายใต้แนวคิดของ มยช.ที่ว่า คนทุกคนมีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง หากว่าพวกเขาได้รับโอกาสที่เหมาะสม การศึกษาเป็นเรื่องหนึ่งที่ มยช.ให้ความสำคัญสำหรับการพัฒนาคน

มยช.กรุงเทพฯ เน้นการทำงานใน 3 แนวทางหลัก

1. จัดการศึกษาแก่กลุ่มเป้าหมายโดยตรง โดย มยช.ได้จัดตั้งศูนย์การเรียน 2 แห่ง แยกตามกลุ่มเป้าหมาย

1. ศูนย์การเรียนมูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท  หรือ ศูนย์การเรียน มยช.

  • การจัดตั้ง ศูนย์การเรียน มยช. ได้รับการแต่งตั้งเป็นทางการโดยสำนักงาน กศน. กทม.1 เมื่อ พ.ศ. 2540
  • กลุ่มเป้าหมาย เยาวชนแรงงานย้ายถิ่นภายในประเทศ (คนไทย) และบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย(กลุ่มชาติพันธุ์ หรือคนไทยที่ยังไม่มีสัญชาติไทย และ เยาวชน แรงงานย้ายถิ่นจากประเทศเพื่อนบ้าน หรือแรงงานข้ามชาติ)
  • รูปแบบการศึกษา เป็นทางการ โดยความร่วมมือกับ กศน.เขตบางบอน กทม. จัดการศึกษาในหลักสูตร กศน.ขั้นพื้นฐาน และหลักสูตรการรู้หนังสือไทย
  • การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต กลุ่มเป้าหมายจะลงทะเบียนเรียนในระบบ กศน. แต่ตัวนักศึกษามาเรียนที่ศูนย์การเรียน มยช. ในวันอาทิตย์ สอนโดยครูประจำกลุ่มที่เป็นบุคลากรของ มยช. ซึ่งจะทำให้ มยช.สามารถจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มเป้าหมายได้
  • สวัสดิการและการจบการศึกษา นักศึกษาทุกคน ทั้งที่เป็นคนไทยและไม่ใช่คนไทย จะได้รับงบประมาณอุดหนุนรายหัวตามนโยบายของรัฐบาลเช่นเดียวกัน เมื่อเรียนจบหลักสูตรจะได้รับหลักฐานทางการศึกษาตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ

2. ศูนย์การเรียนเด็กข้ามชาติ มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท  ( FRY - Migrant Learning Center)

 • การจัดตั้ง ก่อตั้งขึ้นเมื่อเมษายน พ.ศ.2552 แบบไม่เป็นทางการ เพื่อให้มีสถานที่ปลอดภัยดูแลเด็กระหว่างวัน ให้เด็กมีโอกาสทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาตามวัย ลดความเสี่ยงจากการถูกละเมิด อันตรายต่างๆ และป้องกันการใช้แรงงานเด็ก
 • กลุ่มเป้าหมาย เด็กที่ไม่มีสัญชาติไทย อายุระหว่าง 3 – 15 ป
 • รูปแบบการศึกษา แบ่งเป็น 2 ส่วน
  • ไม่เป็นทางการ ในระดับชั้นอนุบาล และ ระดับชั้นเตรียมประถมศึกษา
  • เป็นทางการ ระดับชั้นประถมศึกษาหลักสูตร กศน.ไทย โดยทำงานร่วมกับ กศน.เขตบางบอน กทม. และระดับชั้นประถมศึกษาหลักสูตร กศน.เมียนมา โดยได้รับอนุญาตให้นำหลักสูตรมาใช้ สอนโดยบุคลากรของมยช.ที่ผ่านการอบรมจากกระทรวงศึกษาธิการเมียนมา
 • การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต
  • แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ (1) ชั้นอนุบาล 1-2 (2) ชั้นเตรียมประถม – ประถมศึกษา
  • การจัดการเรียนการสอน  มี 2 ลักษณะคือ การเตรียมความพร้อมเข้าเรียนต่อในระบบโรงเรียนของรัฐ และการเตรียมความพร้อมเข้าเรียนในหลักสูตร กศน.ไทยและ กศน.เมียนมา และการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร กศน.ไทยและกศน.เมียนมา
  • จัดการเรียนการสอนในวันจันทร์ถึงศุกร์ ควบคู่กับการพัฒนาทักษะชีวิต ผ่านการเล่น การเรียนรู้ที่หลากหลาย
 • การจัดสวัสดิการและช่วยเหลือรายกรณี
  • ส่งเสริมโภชนาการ นมโรงเรียน อาหารว่าง อาหารกลางวัน
  • การดูแลสุขภาพ ส่งเสริมสุขอนามัยโรงเรียน และการเข้าถึงบริการสุขภาพ
  • ช่วยเหลือให้เข้าถึงการมีสถานะบุคคลตามกฎหมายของเด็ก
  • ให้การช่วยเหลือรายกรณีแก่เด็กและครอบครัว ตามศักยภาพของ มยช.


2. การส่งเสริมและผลักดันการจัดการศึกษาสำหรับเด็ก เยาวชน และแรงงานข้ามชาติ
เป็นการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคม หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และผู้ประกอบการ ในพื้นที่ต่างๆ

 • เพื่อขับเคลื่อนการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ที่เอื้อต่อการเข้าถึงการศึกษาของเด็กข้ามชาติ แรงงานข้ามชาติ และผู้ไม่มีสัญชาติไทย
 • เพื่อพัฒนารูปแบบ แนวทางการจัดการศึกษาสำหรับเด็กข้ามชาติ และแรงงานข้ามชาติที่สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย

 

3. การส่งเสริมการเข้าถึงบริการสุขภาพและการป้องกันโรคของเด็กข้ามชาติและแรงงานข้ามชาติ โดยผ่านระบบการศึกษา
เป็นการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคม หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา และด้านสุขภาพ และผู้ประกอบการ ในพื้นที่ต่างๆ โดยใช้ setting การศึกษาทั้งในระบบการศึกษาของรัฐ ศูนย์การเรียนเด็กข้ามชาติที่จัดโดยองค์กรภาคประชาสังคม ในการทำงานร่วมกัน

 • เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานด้านการศึกษาและด้านสุขภาพ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะในพื้นที่ชายแดนและข้ามแดน (ประเทศต้นทาง)  เพื่อการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในกลุ่มเด็กข้ามชาติในสถานศึกษา และกลุ่มแรงงานข้ามชาติ
 • เพื่อให้เด็กข้ามชาติและแรงงานข้ามชาติในระบบการศึกษา และในพื้นที่การจัดการเรียนรู้ มีกลไกและความสามารถในการดูแลสุขภาพของตนเองและได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคจากหน่วยงานด้านสาธารณสุขในพื้นที่
 
Foundation for Rural Youth (FRY)
59/118-120 Soi Ekkachai 89/4, Ekkachai Rd.,
Bang Bon, Bangkok 10150
Tel. (662) 416 8073-4 Fax (662) 894 2819
Website: www.fryefa.org

มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท (มยช.กรุงเทพ)
เลขที่ 59/118-120 หมู่ 6 ซอยเอกชัย 89/4
ถนน เอกชัย แขวง/เขต บางบอน กรุงเทพ 10150
โทรศัพท์ 0-2416-8073-4 โทรสาร 0-2894-2819
www.facebook.com/FRY.1985

สำนักงานร้อยเอ็ด (มยช.ร้อยเอ็ด)
เลขที่ 143 หมู่ 5 บ้านคุยผง ตำบลเหล่าหลวง
อำเภอเกษตรวิสัย  จังหวัดร้อยเอ็ด  45150
โทรศัพท์ / โทรสาร (043) 547782-3
( ตู้ ปณ.15  อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 45150 )